Hasební prostředky

Jednoduché hasební prostředky

TLUMICE – jednoduchý hasící prostředek, dřevěná tyč, na níž je připevněn pružně polštář z pytloviny apod. Tlumicí utloukáme malá ohniska hoření. Doporučuje se polštář, před použitím namočit do vody.

LOPATA – je účinný a snadno přístupný hasící prostředek určený k vrhání písku, škváry, zeminy apod. na ohniska požáru. Hasební účinek spočívá v zamezení přístupu vzduchu k hořící látce. Je též vhodná k utloukání zbytků hořících předmětů, lesních porostů apod.

VĚDRA – používáme k dopravě vody na požářiště, která se vrhá na požářiště prudce z nejmenší vzdálenosti (doporučuje se naplňovat vědra jen do poloviny pro lepší manipulaci).

RUČNÍ STŘÍKAČKA (džberovka) – je velmi účinný hasící prostředek. Používá se k hašení ve špatně přístupných místech, pokud možno s výstřikovou hubicí k vytvoření rozprášeného proudu vody.

HOUNĚ – přikrývky, závěsy, pytle apod. lze použít k hašení malých ohnisek přikrytím, čímž zamezíme přístupu vzduchu k hořící látce. Před použitím se doporučuje látku namočit. Nepoužívat látky z umělých vláken. V prodeji pro domácnosti jsou takzvané hasící roušky.

HYDRANTY – tlaková voda k napojení hadice s proudnicí určená k hašení požáru na větší vzdálenost. Nejúčinnější jednoduchý hasební prostředek. Rozeznáváme několik druhů hydrantů: nástěnný, podzemní a nadzemní hydrant.

Třídy požárů

Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty).

Třída B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla).

Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan - butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík).

Třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem).

Přenosné hasící přístroje (PHP)

  • Vodní – na požáry třídy A
  • Pěnové - na požáry třídy B,A
  • Práškové - na požáry třídy C, A, B
  • Halonový - na požáry třídy A, B, C
  • CO2 (Sněhový) - na požáry třídy B, C
Přenosné hasící přístroje (PHP) použití