Pálení odpadu

Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Spalování hořlavých látek

Ustanovení § 5 odst. 2 zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru . Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů (např. lesní zákon, zák. o odpadech, zák. o ochraně ovzduší… a další) nejsou tímto oznámením dotčena.

Zásady při pálení hořlavých látek

Zásady vydané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje k zajištění bezpečnosti při pálení hořlavých látek:

  • místo pro rozdělování ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (suchý travní porost, stromy a keře, včetně kořenových systémů atd.),
  • místo pro rozdělávání ohně musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohů slámy, spalování by měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let,
  • k rozdělání ohně nesmějí být použity hořlavé kapaliny ( benzín, nafta apod.),
  • zajistit prostředky k provedení prvotního hasebního zásahu, např. hasicí přístroj, kbelík s vodou, písek nebo u většího ohně asistenci jednotky SDH města/obce,
  • dodržovat zákaz pálení jiných látek než přírodního původu, např. pneumatiky, staré dřevo opatřené nátěrovými hmotami atd.
  • zajistit minimálně 12 hodinové dohlídky po ukončení pálení.